Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
Acasă » 2018 » Mai » 16 » Iată vremea se apropie și voi nu înțelegeţi, vicleşugurile oamenilor s-au înmulţit şi s-au făcut stihiile grabnice, că se apropie sfârșitul
11:25 PM
Iată vremea se apropie și voi nu înțelegeţi, vicleşugurile oamenilor s-au înmulţit şi s-au făcut stihiile grabnice, că se apropie sfârșitul

 

Despre înmulțirea fărădelegii

Extras din Minunile, vedeniile şi cuvintele Prea Cuviosului Părintelui nostru Nil
Izvorîtoriul de Mir, mss. Schit Colciu, Chilia Sfântul Gheorghe, Athos, 1916.

 

       Când se va înmulţi fărădelegea o să se adune toate prihănirile şi necurăţiile lumii, şi o să se învisterească necurata fiică a curviei care să fie lăcaş al preacurviei. Că precum Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare a fost Preacurata mai înainte de Naştere şi în Naştere şi după Naştere, Preasfântă Fecioară, şi a Născut pe Iisus care nu a ştiut păcat; aşa din contră, necurata aceea fiică, muma fărădelegilor, va fi şi mai înainte de naştere şi în naştere şi după naşterea spurcatului antihrist, o să fie curva necurată şi preacurvă în toată viaţa ei. La această necurată o să se adune toate fărădelegile şi o să nască pe fiul pierzării. Şi din pricina lipsirii Darului Sfântului Duh la oameni, pentru păcatele şi fărădelegile lor, o să se adune şi o să învie toate fărădelegile oamenilor în pântecele ei. Şi după naşterea fiului păcatului, o să vină toata lipsa la oameni. Întâi o să se lipsească de dragoste, de unire, de curăţenie. Al doilea tot locul şi oraşul de păstori temători de Dumnezeu şi proistoşi credincioşi. Al treilea Bisericile lui Dumnezeu de arhierei şi de duhovnici şi preoţi evlavioşi, precum de acum au început a se lipsi.
După aceea o să se arate şi acest necurat după creşterea vârstei lui şi o să se umple de sataniceasca putere ca să facă semne şi minuni înaintea ochilor oamenilor pătimaşi, precum a făcut Chinops mincinoasa înviere, fiindcă la sfinţi nu are lucrare în slăbiciune ci numai la cei întunecaţi de patimi. Precum marele Macarie vedea pe muiere în firea ei, pe care o vedeau oamenii ca pe o iapă. Şi o să se făţărnicească cu blândeţea, pentru ca să plece pe noroade la înşelăciunea lui, ca să se facă monarh. Asemenea se va arata paşnic şi smerit, ca să i se închine toţi. Fiindcă hrana lui o să fie tulburarea oamenilor, când se vor tulbura oamenii se va bucura. Aceasta este uitarea credinţei şi a fricii lui Dumnezeu, preacurvia, curvia, sodomia, iubirea de avuţii, iubirea de argint, pomenirea de rău, zavistia, osândirea, minciuna, clevetirea şi celelalte răutăţi. Cu acestea o să se hrănească şi o să stăpânească toate cetăţile. Fiindcă nu o să se găsească alt om vrednic să stăpânească cetăţile, pentru aceea toata lumea o va stăpâni şi o să-l aibă pe acesta atotstăpânitor. Atunci pe cât vor căpătui, vor socoti că-şi lucrează mântuirea. Atunci o să se defaime Sfânta Evanghelie şi Biserica lui Dumnezeu şi o să fie multă lipsă în lume. Semne şi arătări de la Dumnezeu în mijlocul lipsirii. Foame îndoită, simţită şi gândită. Simţită, că o să se închidă cerul ca în zilele lui Ilie, pentru fărădelegile lor şi nu o să dea ploaie şi vor flămânzi oamenii de cuvântul lui Dumnezeu, că nu o să se găsească vreun drept cu fapte bune ca să-i înveţe Cuvântul mântuirii. Şi o să se ridice blagoslovenia lui Dumnezeu de la mâncăruri şi băuturi. Fiindcă pe cât vor mânca mai mult vor flămânzi.
Atunci cei bogaţi îşi vor deschide comorile lor şi aurul şi argintul vor fi defăimate şi o să se calce pe drumuri ca pietrele. Atunci o să se zămislească răutatea luceafărului în inimile oamenilor şi atunci o să vieţuiască păgânătatea cu pântecele lui antihrist. Şi se va ridica Darul lui Dumnezeu de la oameni, precum zice Scriptura. Nu va locui Duhul lui Dumnezeu în aceşti oameni fiindcă sunt trupuri. O să se împuţineze şi oamenii şi o să moară pe drumuri precum păsările, pecetluiţi de antihrist, vor mânca cărnuri de oameni morţi, neputând suferi foamea şi leşinarea, şi mâncând trupuri moarte vor muri şi ei. Iar înţelesul pecetii lui antihrist (666) este aşa: “Al meu eşti şi al tău sunt, de bună voie viu, nu de silă”. Vai şi amar celor pecetluiţi! Şi o să se facă tulburare mare în lume. Şi auzind oamenii în altă parte pace, o să se mute acolo. Şi o să găsească mai multă lipsă. Şi o sa audă de la locuitori: “O, cum aţi venit în acest blestemat loc, unde nu a rămas înţelegere omenească?” Atunci, văzând Dumnezeu tulburarea oamenilor, o să poruncească mării să-şi ia cea dintâi stare şi o să se urce focul cel de sub pământ din care se înfierbântau apele calde, şi o să fiarbă apa lumii precum fierb apele de la metale şi atunci vor înceta oamenii să se mute din loc în loc. Şi din fierberea mării o să se desfiinţeze faţa pământului şi o să se usuce pământul şi nu va răsări iarbă şi copacii nu vor da lăstare, izvoarele apelor se vor usca, dobitoacele şi păsările vor muri de aburii mării şi ai pucioasei. Şi iată vremea se apropie şi voi nu înţelegeţi, fiindcă vicleşugurile oamenilor s-au înmulţit şi s-au făcut stihiile grabnice, pentru a se apropia sfârşitul ce l-a orânduit Dumnezeu în mijlocul mileniului al VIII-lea. Deci Dumnezeu, purtând grijă de mântuirea oamenilor celor cu bunăvoinţă, o să trimită pe Enoh, pe Ilie şi pe Ioan Bogoslovul (Evanghelistul) să propovăduiască şi să întărească mărturisirea pentru acei ce o să se mântuiască şi să înveţe ca acei care nu se vor pecetlui se vor mântui în Împărăţia Cerurilor. Să se însemneze cu semnul Crucii, că însemnarea Sfintei Cruci izbăveşte pe om de osânda iadului, iar lui antihrist îi dă osânda iadului. De flămânziţi să răbdaţi, că Domnul vă va trimite ajutor din înălţime, iar oamenilor le va zice: “Iată câţi s-au pecetluit, s-au mulţumit”. Şi le va zice: “Oamenii nu s-au mulţumit la însemnarea pecetei pierzării, ci înşelăciunea i-a făcut nesimţitori şi nu cunosc mântuirea lor. Oamenii cei materialnici, s-au făcut draci şi nu simt foamea şi setea pentru care s-au făcut într-o unire cu dânşii, însă flămânzesc şi însetoşează mai mult decât voi, de şapte ori câte şapte. Răbdaţi puţintel şi o să vedeţi pe cei pecetluiţi murind sufleteşte şi trupeşte. Iar cei ce vor răbda din voi o sa trăiască viaţa veşnică.” Opt milenii, opt mii de ani sunt. Deci venirea Domnului a fost la anul 5508, care fac cinci milenii. Iar in jumătatea mileniului al VIII-lea adică la 7500 de la facerea lumii şi de la Hristos 2000. Deci 500 s-au lăsat şi de se vor mai lăsa 50, vine. [1]
Atunci antihrist văzând pe cei trei prooroci propovăduind Adevărul şi dovedindu-i înşelăciunea lui, o să se mânie şi o să poruncească să i se aducă înaintea lui. Şi întâi o să-i momească zicând: “Pentru ce voi nu vă pecetluiţi cu împărăteasca pecete?” Atunci o să dojenească sfinţii pe faţă înşelăciunea lui, zicându-i: “O, înşelătorule şi amăgitorule antihriste! Nu-ţi ajunge că ai pierdut atâtea suflete, ci ne sileşti şi pe noi să te ascultăm? Blestemată este pecetea ta şi slava ta şi cu pierzarea ta a venit şi sfârşitul lumii.” Iar spurcatul auzind dojana şi blestemurile ce i-au făcut sfinţii, singur o să ia sabia şi o să-i taie, iar după moartea lor o să poruncească la ai săi să facă mai cumplite răutăţi. Adică: curvii, preacurvii, sodomii, ucideri, răpiri, minciuni, furtişaguri, tiranii, vânzări de oameni şi cumpărări de copii, parte bărbătească şi femeiască, şi o să curvească în drumuri de faţă precum câinii. Iar oamenii celui spurcat, având libertate să stingă firea omenească cu multe chipuri ale răutăţii, silindu-se simţitor şi gânditor cu răutatea lor să prăpădească bunătatea oamenilor şi să-şi iasă din minţile lor din multa neastâmpărare şi o să se facă scurţi la trupuri ca dracii. Firea dracilor e scurtă şi rotundă, şi firea oamenilor o să se unească cu a dracilor şi la scurtimea trupului, de vor fi până la cinci palme lungime şi o să se facă mai vicleni decât dracii.
[…] Fiindcă mai înainte or să se-ntunece simţurile oamenilor cu nesimţirea întunericului şi oamenii or să se-ntunece de patimi precum zice Sfântul Apostol Pavel: “Precum n-au ţinut adevărul Evangheliei, dând cinste şi întiiciune patimilor, i-a dat pe dânşii Dumnezeu duhului înşelăciunii, ca să se împlinească întru dânşii fărădelegea...” Mântuirea atârnă la cei ce nu se supun lui antihrist, iar lucrarea acestuia este: grija celor deşarte şi materia lucrurilor lumii, câştigarea metalelor pământului. Acesta este capul răutăţilor şi propovăduirea pierzării şi stricarea mântuirii.... Gânditor, antihrist se află în lume şi de la început, de când a căzut din starea lui, lucrează. Şi a amăgit pe oameni în deşertăciune şi i-a făcut nesimţitori: curvesc, preacurvesc, păcatul sodomiei şi săvârşesc neguţătorii trupeşti, mâncând şi bând, uitând de Dumnezeu.
Adevărul este întruparea Mântuitorului Hristos şi propovăduirea Evangheliei. Iar minciuna este arătarea lui antihrist şi împărăţia lui, care va aduce lipsa în lume şi pierzarea, fiindcă multa grijă îl întunecă pe om şi-l face nesimţitor şi îşi face gătire spre pierzare la antihrist.

 

1. Am ajuns oare în cele de pe urmă timpuri? Chiar despre noi cei de azi se pomeneşte-n scripturi? Aflăm răspunsul cercetând vremea Sfântului Calinic de la Cernica (+1868) când se făcea mare tulburare despre sfârşitul lumii ce se prevestea la 1848. Rugându-se sfântul pentru lămurire, în răpire dumnezeiască i s-a arătat un pergament pe care era scris “7500 ani de la Adam”, iar Sfinţii Gheorghe şi Nicolae ce-l însoţeau i-au spus: “Vezi, că nu la 1848 va fi începutul sfârşitului lumii, ci când se vor împlini 7500 ani de la Adam. ” Tot în vedenie, Sfântul Nifon al Constantinopolului află pe Hristos Dumnezeu răsfoind cartea veacurilor omenirii, şi ajungând la veacul al şaptelea S-a oprit, Şi-a acoperit faţa cu mâna şi a zis cu mâhnire: “Acest veac al şaptelea este plin de putoarea păcatelor omeneşti, de invidie, necurăţie, ură şi minciună… dar ajunge. Îl voi curma la mijloc ca să-nceteze stăpânirea păcatului!” Or, mijlocul veacului al şaptelea este anul 7500, din care scăzând anii până la Hristos (5508) dăm tocmai peste anul 1992!
Noi care am trecut de anul 1992 ne întrebăm, oare profeţia sfinţilor nu a fost exactă? Nu, nicidecum. Ea nu fixează data unui cataclism planetar, ci începutul unor evenimente ce prevestesc apropierea sfârşitului lumii. În acel an, Masoneria internaţională a lovit ţările lumii, în general, şi tradiţiile ortodoxe în special, prin conceptul ecumenist de “Reconciliere pentru Lumea nouă” intrarea în “Era New Age”. Acesta a fost suportul desfăşurării de mai apoi a tuturor organizaţiilor bancare, armate şi sociale internaţionale, tentacule globalizatoare ale evreilor sionişti ce pregătesc cu înfocare venirea lui Antihrist. (n.n.)

| Dorotei Melinte - Feriți-vă de vicleana pecetluire 2, pag. 67-71

 

Citiți vă rog și:

Profeţia Sfântului CALINIC de la Cernica despre 1992, începutul SFÂRŞITULUI LUMII…

Sfântul Ierarh Ermoghen: Cei ce vor recunoaşte legile societăţii şi se vor supune, chiar cu neplăcere, se vor face părtaşi antihristului

Profeţia Sfântului Cuvios Nil Atonitul, despre antihrist şi sfârşitul lumii

Vedenia Sfântului Ioan de Kronstadt despre ANTIHRIST, căderea în erezii, semnul fiarei, sfârșitul lumii …

PROFEŢIA Sfântului LAVRENTIE DE CERNIGOV despre ANTIHRIST

 

 

Categorie: Vremurile din urma | Vizualizări: 1312 | Adăugat de: Gabriel | Rating: 5.0/2
Total comentarii : 0
avatar