Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
Acasă » 2019 » Martie » 16 » Duminica Triumfului Ortodoxiei. Tuturor ereticilor, ANATEMA!
8:34 PM
Duminica Triumfului Ortodoxiei. Tuturor ereticilor, ANATEMA!

''Iubiţi fraţi! Cuvântul nostru din Duminica Ortodoxiei trebuie să înceapă, în chip firesc, cu întrebarea: Ce este Ortodoxia?

Ortodoxia este adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu şi cinstire a lui Dumnezeu; Ortodoxia este închinarea la Dumnezeu în Duh şi Adevăr; Ortodoxia este proslăvirea lui Dumnezeu prin adevărata Lui cunoaştere şi închinare la El; Ortodoxia este proslăvirea de către Dumnezeu, prin dăruirea harului Atotsfântului Duh, a omului care slujeşte Lui cu adevărat. Duhul este slava creştinilor (Ioan 7, 39). Unde nu este Duhul, acolo nu este Ortodoxie.

Nu este Ortodoxie în învăţăturile şi filosofările omeneşti: în ele domneşte ştiinţa cu nume mincinos, care e roadă a căderii. Ortodoxia este învăţătura Sfîntului Duh, dată de Dumnezeu oamenilor spre mîntuire. Unde nu este Ortodoxie, acolo nu este mîntuire. “Cine voieşte să se mântuiască, mai înainte de toate se cade lui să ţină credinţa sobornicească, pe care dacă nu o va păzi omul întreagă şi fără de prihană, fără nici o îndoială, va pieri pe veci”.

Comoară de mult preţ este învăţătura Sfîntului Duh! Ea e predanisită în Sfînta Scriptură şi în sfînta Predanie a Bisericii Ortodoxe. Comoară de mult preţ este învăţătura Sfîntului Duh! În ea e chezăşia mîntuirii noastre. De mult preţ, cu neputinţă de înlocuit, neasemuită pentru fiecare dintre noi e fericirea sorţii noastre veşnice: tot atît de preţioasă, mai presus de orice preţ, este şi chezăşia fericirii noastre veşnice – învăţătura Sfîntului Duh.

Spre a păstra în noi această chezăşie, Sfînta Biserică înşiră astăzi, în auzul tuturor, învăţăturile născute şi răspândite de satana, prin care se vădeşte vrăjmăşia faţă de Dumnezeu, care se împotrivesc mîntuirii noastre şi caută să ne-o răpească. Ca pe nişte lupi răpitori, ca pe nişte şerpi aducători de moarte, ca pe nişte hoţi şi ucigaşi, Biserica înfierează aceste învăţături; păzindu-ne de ele şi chemîndu-i să iasă din tărîmul pierzaniei pe cei amăgiţi de ele, ea dă anatemei aceste învăţături şi pe cei ce se ţin de ele cu îndărătnicie.

Cuvântul anatema înseamnă îndepărtare, lepădare. Cînd Biserica dă anatemei o învăţătură, asta înseamnă că învăţătura cu pricina cuprinde hulă asupra Sfîntului Duh, şi pentru mîntuire este de trebuinţă ca ea să fie lepădată şi îndepărtată cum este îndepărtată otravă de mîncare.

Când este dat anatemei un om asta înseamnă că omul cu pricina şi-a însuşit cu hotărîre învăţătura hulitoare, lipsindu-se prin ea de mîntuire pe sine şi pe semenii săi, cărora le împărtăşeşte felul său de a gândi.

Cînd cineva se hotărăşte să părăsească învăţătura hulitoare şi să primească învăţătura pe care o ţine Biserica Ortodoxă, el e îndatorat, după rînduielile Bisericii Ortodoxe, să dea anatemei învăţătura mincinoasă pe care o ţinea pînă atunci şi care îl ţinea în pierzare, înstrăinîndu-l de Dumnezeu, făcându-l să rămână vrăjmaş lui Dumnezeu, hulitor al Sfîntului Duh, părtaş al satanei.

Însemnătatea anatemei este de doctorie duhovnicească a Bisericii împotriva unei boli a duhului omenesc, boală care pricinuieşte moarte veşnică.

Pricinuiesc moarte veşnică toate învăţăturile omeneşti care vâră în credinţă filosofarea proprie, scoasă din ştiinţa cu nume mincinos, din cugetarea trupească – această moştenire de obşte a duhurilor căzute şi a oamenilor, în învăţătura de Dumnezeu descoperită despre Dumnezeu. Filosofarea omenească amestecată în învăţătura credinţei creştineşti se numeşte erezie, iar urmarea acestei învăţături – rea credinţă.'' - fragment din Sfântul Ignatie Briancianinov: Despre folosul anathemei! - Predică la Duminica Ortodoxiei

Neopăgânilor și idolatrilor închinători la zeitățile grecilor sau a dacilor, lui Zamolxe sau Wika-nilor sau gnosticilor care amestecă învățătura creștină cu învățături idolatre și orientale, învățăturilor teosofice și antroposofice a lui Rudolf Steiner, Blavatski, pseudo stiintifice - așa zisa ortodoxie cuantică, yoga creștină, Rei-Ki, bioenergie, radiestezie ''creștină'' și spiritiștilor, Zen, bahai-lor, Moun, scientolgilor, rosicrucienilor, mormonilor, masonilor, sioniștilor, Anatema!

Lui Arie, primul luptător împotriva lui Dumnezeu. Anatema!

Lui Wulfila semiarianul, lui Nestorie, lui Macedonie. Anatema!

Lui Petru Gnafens, cel ce spunea: « Sfinte fără de moarte cel ce te-ai răstignit pentru noi» Anatema!

Lui Pavel al Samosatei, Anatema!

Lui Liko Petru, lui Eutihie și lui Sabelie, Anatema!

Lui Iacob Armeanul, lui Dioscor al Alexandriei și lui Sever, lui Serghie, Pavel și Pir, împreună cu Serghie, ucenicul lui Likopetru, Anatema!

Origeniștilor și celor dimpreună cu ei, Anatema!

Cazuților și anticanonicilor Patriarhi ce neagă Sinodul al IV-lea Ecumenic, Karekin al II-lea al Armeniei, Theodoros al II-lea al Egiptului, Patriarhul Copților, Pavel al Etiopiei, Ignatius Efrem al II-lea al siroiacobiților, Baselios Toma al malabarienilor – indieni, care în mod greșit se numesc pe sine «ortodocși» și celor ce sunt în comuniune cu ei, Anatema!

Celor ce neagă Sfintele Sinoade Ecumenice, al IV-lea, al V-lea și al VI-lea, monofiziților, monoteliților și monoenergiștilor, Anatema!

Adunării înfricoșătoare împotriva cinstitelor icoane, Anatema!

Celor ce neagă Sfântul al VII-lea Sinod Ecumenic, celor ce nu se închină Domnului nostru Iisus Hristos, în icoana descrisă, dupa firea omenească, Anatema!

Cel după Canoane căzut și fără temelie ereziarh Papa al Romei celei Vechi, Francisc I și celor ce sunt în comuniune cu el Anatema!

Lui Martin Luther, Jean Calvin, Urlich Zwigli, Henric al VIII-lea, lipsitului de evlavie împărat, și celor adunați împreună cu ei și tuturor ramurilor protestante, Anatema!

Ereziarhului adunării religioase a Anglicanismului, Justin Welby, și celor ce sunt în comuniune cu el, Anatema!

Celor care neagă și defăimează pe Maica Domnului, Treimea cea de o ființă și nedespărțită, rabini ai iudaismului, islamiști și membrii societății ”Turnul de Veghere” a Martorilor lui Yehova, Anatema!

Celor care defăimează Sfintele Taine ale Bisericii, baptiști, adventiști și penticostali și tuturor ramurilor neoprotestante, Anatema!

Celor care predică și învață panerezia ecumenist intercreștină și interreligioasă, Anatema!

Celor care predică și învață erezia postpatristică și post-canonica, cum că învățăturile Sfinților Părinti ar fi perimate,Anatema!

Celor care neagă Sinoadele al VIII-lea și al IX-lea Ecumenice, de pe timpul Sfântului Fotie cel Mare și Sfântului Grigorie Palama, papo-Filioqviștilor, hulitorului de Hristos, Francisc de Assisi împreună cu toți minciuno sfinții papistași și neo-varlaamiștilor, Anatema!

Așa zisului „Consiliu Mondial al Bisericilor”-(ereziilor) ce învață că fiecare ramură protestantă este o parte din Biserica lui Hristos și celor ce participă la rugăciuni în comun la blasfemica și călcătoarea de canoane așa-zisă „Săptămână de Rugăciune Ecumenică” considerându-i pe eretici „frați în Hristos”, Anatema!

Acelora care atacă Biserica lui Hristos învăţând că Biserica Sa este împărţită în aşa-numite „ramuri“ care diferă ca dogmă şi mod de viaţă, sau că Biserica nu există în chip văzut, ci va fi formată în viitor când toate „ramurile“, ori secte, ori denominaţiuni, ori chiar religii, vor fi unite într-un singur trup; şi care nu deosebesc Preoţia şi Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul şi euharistia ereticilor sunt valide pentru mântuire; prin urmare, acelora care cu bună ştiinţă sunt în comuniune cu aceşti eretici pomeniţi mai înainte, sau (acelora care) susţin, răspândesc sau apără noua lor erezie a ecumenismului sub pretextul iubirii frăţeşti sau al presupusei uniri a creştinilor despărţiţi, Anatema!

Declarației de la Toronto (1950), Acordurilor de la Balamand (1993) și Chambesy (1994) în care anticalcedonienii în mod mincinos sunt recunoscuți ca ortodocși, textelor de la Porto Alegre (1997) și Busan (2013), Anatema!

Celor ce învață că Biserica ar cuprinde toate confesiunile despărțite de Ea numindu-le „biserici nedepline” și celor care spun că există Sfinte Taine, Har mântuitor și sfințenie înafara Bisericii Ortodoxe, celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești, Anatema!

Celor care învață ca patrarhul ecumenic este «primus sine paribus» adică primul fără de egal între episcopi și patriarhi, și celor ce învață că Biserica Ortodoxă ar fi «Biserica Sora» cu adunarea Romano-Catolică și cu alte erezii, Anatema!

Textelor celor eretice ale tâlhărescului și ecumenistului pseudo sinod din Creta (Iunie2016), numit «Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe» și celor ce le primesc și le pun în practică, Anatema!

Textelor celor eretice ale tâlhărescului și ecumenistului pseudo sinod din Creta (Iunie2016), numit «Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe» și celor ce le primesc și le pun în practică, texte care consfințesc:

  • așa zisa «restaurare a unității creștinilor» și denumirea istorică de biserici pentru eretici,
  • Constituția așa zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» ca bază a dialogului cu ereticii - minimalismul dogmatic
  • Declarația de la Toronto care afirmă că există membri ai Bisericii înafara zidurilor Bisericii Ortodoxe și că Biserica lui Hristos este mai mult decât confesiunea fiecărui membru al așa zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» în parte
  • căsătoriile mixte printr-o falsă iconomie
  • conceptul lui Ziziulas despre «persoana umană» Anatema! (la fiecare se zice anatema de trei ori)

Tuturor ereticilor, Anatema!

Iar celor care se nevoiesc pentru Ortodoxie în cuvânt, scrieri, învăţături, suferinţe şi viaţă bineplăcută lui Dumnezeu, ca unor apărători şi lucrători ai dreptei credinţe, împreună cu Biserica lui Hristos, săvârşind pomenirea de peste an, strigăm Sfinte binecredinciosule şi întocmai cu apostolii împărat Constantin şi maica ta Elena, dreptmăritorilor împăraţi ai Răsăritului Creştinesc: Teodosie, Iustinian şi ceilalţi dreptcredincioşi împăraţi şi împărătese ale Împărăţiei Creştinătăţii Răsăritului, rugaţi-vă lui Dumnezeu să ne lumineze calea în această lume plină de deşertăciuni cu viaţa voastră pilduitoare de slujitori ai lui Dumnezeu cu osârdia voastră dregătorească de mare folos pentru întărirea Bisericii lui Hristos (de trei ori).

Sfinte binecredinciosule Voievod Ştefan cel Mare, sfinte binecredinciosule Voievod-mucenic Constantin Brâncoveanu, rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu pentru noi, ticăloşii urmaşi ai voştri, în aceste vremi cumplite de răcire peste măsură a credinţei celei mântuitoare a Răsăritului Ortodox, vremi de împuţinare a Ţării strămoşeşti şi de micime a vredniciei duhovniceşti a dregătorilor ei, să ne întărească pe noi în dăinuirea noastră întru Dreapta Credinţă pe pământurile rânduite de Dumnezeu spre mântuirea neamului nostru (de trei ori).

Sfinte Nicodim de la Tismana, sfinte Paisie de la Neamţ, sfinte patriarh Nifon al Constantinopolului, sfinte ierarh Ghelasie de la Râmeţ, sfinţilor ierarhi Iorest şi Sava Mărturisitorii Ardealului, sfinţilor mitropoliţi Antim Ivireanul, Grigorie Dascălul, Maxim Brancovici, ai Moldovei Dosoftei şi Varlaam, rugaţi-vă lui Dumnezeu cel Unul în Treime să ne ferească de nenumăratele şi feluritele ispite ale vremurilor de astăzi care se abat peste noi, nevrednici de a ne numi creştini ai vremurilor de pe urmă, din pricina puţinătăţii noastre duhovniceşti şi asupra bunelor rânduieli ale vieţii creştineşti în Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică a lui Hristos (de trei ori).

Binecredincioşilor voievozi care s-au osârduit pentru buna orânduire a Bisericii Ortodoxe pe pământurile strămoşeşti Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun, Radu cel Mare, Neagoe Basarab, Petru Rareş, Vasile Lupu, Matei Basarab, Mihai Viteazu şi marilor dregători ortodocşi, veşnica lor pomenire (de trei ori).

Preasfinţiţilor Patriarhi ai Constantinopolului, ai Alexandriei, ai Antiohiei, al Ierusalimului, şi a întregii Ţări Româneşti şi preasfinţiţilor mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi ortodocşi, veşnica lor pomenire (de trei ori).

Presfinţiţilor mitropoliţi, evlavioşi ostenitori pentru neprihănirea şi întărirea Bisericii creştine drept-slăvitoare, în neamul nostru: Andrei al Transilvaniei, Macarie al Ungrovlahiei, Teofil de la Râmnic, Veniamin al Moldovei, veşnica lor pomenire (de trei ori).

Celor care au pătimit şi au fost ucişi în războaiele pentru Credinţa ortodoxă şi Ţară, domnilor, boierilor, oastei iubitoare de Hristos şi tuturor dreptmăritorilor creştini care în dreapta credinţă şi evlavie întru nădejdea învierii au răposat, veşnica lor pomenire (de trei ori).

Celor care au pătimit şi au fost ucişi în temnițele antonesciene, carliste și comuniste, veșnica lor pomenire (de trei ori)

Dreptmăritoarea Biserică a lui Hristos, cu mărire aducându-şi aminte de cei ce s-au nevoit în evlavie şi aceasta spre urmare arătând tuturor fiilor ei, dreptmăritorilor creştini, asemenea are datoria să laude nevoinţele acestora care prin mântuitoarea credinţă şi faptele bune, pregătindu-se de fericirea veşnică, întăresc Ortodoxia.

Preasfinţiţilor mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi ortodocşi, şi la tot clerul bisericesc, mulţi ani trăiască (de trei ori).

De Dumnezeu păzitei ţării noastre, stăpânirii şi oastei ei şi tuturor dreptmăritorilor creştini, care drept mărturisesc credinţa mântuitoare şi sunt în supunerea Bisericii lui Hristos, dăruieşte-le Doamne, pace, linişte, bună sporire, îmbelşugarea roadelor pământului şi mulţi ani trăiască (de trei ori).
Preasfântă Treime, pe aceştia îi preaslăveşte şi îi întăreşte până la sfârşit în dreapta credinţă; iar pe răzvrătiţii şi hulitorii dreptmăritoarei credinţe şi ai Bisericii lui Hristos şi pe cei care nu sunt în supunerea ei, întoarce-i şi fă ca să vină la cunoştinţa adevărului Tău veşnic, pentru rugăciunile Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria şi ale tuturor sfinţilor, Amin!

 

Citiți vă rog și:

Tuturor ereticilor, ANATEMA! Când Biserica dă anatemei o învăţătură, înseamnă că învăţătura cu pricina cuprinde hulă asupra Sfântului Duh

Cum se săvârşea rânduiala din Duminica Ortodoxiei acum 360 de ani la curtea domnească din Valahia

 

 

 

 

Categorie: Duminica Ortodoxiei | Vizualizări: 1537 | Adăugat de: Gabriel | Rating: 5.0/2
Total comentarii : 0
avatar