Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
Acasă » 2018 » Aprilie » 4 » Cum pot fi primiți în Biserică clericii ce au apostaziat.
8:27 PM
Cum pot fi primiți în Biserică clericii ce au apostaziat.

Spun unii antiecumeniști, preoți, mireni sau teologi, prin sinaxe, rezoluții sau viu grai, că îi așteaptă pe ''episcopii'' ce au semnat documentele eretice din Creta să se lepede de semnătură, astfel putând să îi pomenească la sfintele slujbe ca episcopi ortodocși. Se naște astfel următoarea întrebare: Dacă un minciuno-episcop va da un comunicat prin care va susține că se leapadă de semnătura din Creta, acest fapt îl va transforma în episcop ortodox?

Pentru a afla răspunsul, să vedem ce spun sfintele canoane:

CANONUL 3 al Sfântului Atanasie cel Mare † 373: (PRIMIREA ERETICILOR ÎN BISERICĂ)

''Tu scrii precum se cuvine fiului iubitor către tatăl, deci, și eu, apropiindu-te prin scrisoare, Rufiniene, te îmbrățișez, ca pe cel ce-mi ești mai presus de toți dorit. Dar, și eu, punând să-ți scriu ca unui fiu de la început și la mijloc și la sfârșit, am luat aminte ca nu din scrisori să se cunoască comuniunea și mărturia; căci tu-mi ești epistolă după cea scrisă, cunoscută și citită în inimă. Deci crede că așa mă aflu, crede într-adevăr, te îndemn, și te rog să-mi scrii; căci nu puțin, ci mult mă înveselesc făcând aceasta. Și fiindcă cu iubire și bisericește (căci aceasta iarăși se cuvine cucerniciei tale) ai întrebat în privința celor ce cu forța au fost târâți, dar nu s-au stricat, în credința cea rea, și ai voit ca să-ți scriu cele hotărâte în privința lor în sinoade și pretutindeni, să știi, stăpâne al meu preadorit, că la început după ce a încetat violența, ce se făcea, s-a ținut sinod, fiind de față episcopi din părțile dinafară; dar s-a ținut sinod și la împreună slujitorii, cei ce locuiesc în Elada, tot așa cu nimic mai puțin la cei din Spania și Galia, și s-a hotărât ceea ce aici și pretutindeni s-a lucrat, ca celor ce au căzut și au apărat nelegiuirea pocăindu-se să li se dea iertare, dar să nu li se dea lor loc în cler; iar celor ce nu și-au însușit nelegiuirea, ci s-au târât de silă și prin forță, s-au hotărât nu numai să li se dea iertare, ci să aibă și loc în cler, mai ales că au adus apărare vrednică de crezământ, și s-au părut că aceasta s-a făcut cu oarecare iscusință; deci au dovedit că nu s-au convertit la nelegiuire. Dar, ca să nu se pună oarecare nelegiuit să strice bisericile, au preferat să accepte calea violenței și să poarte greutatea, decât să piardă popoarele. Și zicând ei aceasta ni s-a părut că ne spun în chip demn de crezut și cu scopul ca să se și dezvinovățească că Aron, fratele lui Moise, în pustiu a acceptat păcătuirea poporului, și astfel să se justifice, ca nu cumva întorcându-se poporul în Egipt, să rămână în idolatrie. Dar, se și părea a fi probabil că dacă ar fi rămas în pustie puteau să se rețină de la nelegiuire, iar mergând în Egipt, s-ar fi întețit nelegiuirea în ei; din cauza aceasta li s-a admis acestora să fie în cler; iar celor care au fost amăgiți și au suferit violențe să li se dea iertare. Acestea le fac cunoscute și evlaviei tale nădăjduind că și cucernicia ta va primi cele hotărâte, și nu va osândi slăbiciunea celor ce s-au învoit astfel. Binevoiește dar, a citi acestea preoțimii și poporului supus ție, ca, cunoscându-le și ei, să nu te învinuiască pentru această atitudine a ta față de unii ca aceștia; căci nu se cuvine să-ți scriu, dacă și cucernicia ta poate să le expună concepția noastra în privința acestora, și să plinească toate ce lipsesc. Laudă fie Domnului, care te-a desăvârșit în tot cuvântul și în toată cunoștința. Deci cei ce se căiesc cu adevărat să anatemisească în special credința cea deșartă a lui Eudoxiu și Euzoiu; deoarece ei hulind pe Fiul lui Dumnezeu, a fi creatură, s-au înscris drept apărători ai eresului arian; și să mărtusisească credința mărturisită de Părinții de la Niceea, și să nu prefere nici un alt sinod față de acesta. Salută frățimea cea de lângă tine, iar cea de pe lângă mine, te salută în Domnul.''

Canonul cuprinde conținutul unei epistole de răspuns al Sfântului Atanasie către episcopul Rufinian, care întreabă cum trebuie să se primească în Biserică cei ce au aderat, în timpul prigoanei, la eresul arian.

Sfântul Atanasie cere să se respecte hotărârile sinoadelor care au dezbătut această chestiune (Spania, Galia, Elada), și să urmeze calea hotărâtă la sinodul din Alexandria din anul 362, ținut sub președenția sa, unde s-au hotarat ca toți aceia care au fost siliți prin violență să treacă de partea arienilor, dar care în fond, după convingerea lor, nu s-au făcut arieni, să fie iertați și să li se permită să rămână în demnitatea treptei ierarhice în care au fost; dar, conducătorii și apărătorii eresului, dacă se convertesc și se pocăiesc, de asemenea se pot primi în Biserică însă nu mai pot face parte din cler.

Având în vedere faptul că în acel timp Eudoxiu, episcopul Constantinopolului (360-370) și Euzoriu, episcopul Antiohiei (364-374) au fost aderenții cei mai aprigi ai doctrinei lui Arie și au proclamat credința ariană drept ortodoxă, sfântul Atanasie face atent pe Rufinian ca să pretindă de la toți care se convertesc de la arianism în Biserică, să anatemizeze în public mărturisirea de credință a acestor două persoane și să mărturisească în chip solemn Simbolul Niceean. - fragment din Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, pag.337

Așadar, de SE VA POCĂI vreun minciuno-episcop și va anatemiza ecumenismul și sinodul tâlhăresc din Creta, acesta poate fi primit ca mirean. Să presupunem prin absurd că Patriarhul României va face pocăință sinceră și se va lepăda de ecumenism, de sinodul tâlhăresc și de iudeo-masonerie, îl vom primi cu bucurie în Biserică pe fratele Daniel Ilie Ciobotea. Să nu fim naivi totuși...

 

Același lucru ni-l confirmă și Canonul 62 Apostolic (APOSTAZIA CLERULUI):

''Dacă pentru frica omenească fie a vreunui iudeu, fie a vreunui elin, sau a vreunui eretic, vreun cleric cumva leapădă numele lui Hristos, să se îndepărteze din Biserică (să se dea anatemei); iar dacă leapadă numele de cleric să se caterisească; dar pocăindu-se să fie primit ca laic.''

Dacă din pricina presiunilor pe care le-a exercitat asupra creștinilor diverși necreștini și eretici, în timpul persecuțiilor sau în alte împrejurări, unii dintre clerici s-au lepădat fie de credință, fie numai de calitatea de clerici. Cei dintâi se dau anatemei, adică excomunicării celei mai grave. Ei sunt excluși pentru totdeauna din Biserică și predați celui rău, nefiind vrednici a se numara nici între laici.

Desigur că această pedeapsă li se aplică numai după ce mai înainte sunt supuși caterisirii.

Cei din a doua categorie, prin slăbiciune sau prin lipsă de hotărâre s-au făcut nevrednici de a mai fi clerici, de aceea se caterisesc pentru totdeauna, așa încât chiar dacă se pocăiesc, nu mai pot fi reprimiți în cler, ci numai în randul laicilor. - fragment din Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, pag.39

 

CANONUL 10 SINODUL I ECUMENIC (CEI CE AU CAZUT ODATĂ DE LA CREDINȚĂ NU POT INTRA IN CLER)

''Oricâți dintre cei căzuți (de la credință) au fost înaintați (în cler) fie din neștiință, fie cu știință mai dinainte (a stării lor) din partea celor ce i-au înaintat, aceasta nu aduce slăbire (prejudiciu) canonului bisericesc, pentru că după ce se vor cunoaște, se caterisesc.''

Canonul prevede măsura caterisirii pentru cei care au fost făcuți clerici dintre cei ce căzuseră de la credință, în timpul persecuțiilor. Măsura aceasta urmează a se aplica îndată ce vor fi descoperiți astfel de clerici, care fusesera hirotoniți, fie cu știință, fie cu neștiința episcopilor hirotonisitori. - fragment din Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, pag.57-58

 

CANONUL 1 AL SINODULUI DIN ANCIRA 314 (PREOTII CARE AU JERTIFT IDOLILOR)

''În privința presbiterilor, care au jertfit idolilor, și apoi iarăși s-au luptat în prigoane pentru credință, nu însă prin vreo prefăcătorie, ci cu adevărat, nici punând lucrurile la cale de mai înainte, nici lucrând cu intenție vicleană, nici înduplecând pe prigonitor ca să pară numai că s-au supus chinurilor, atrăgându-le pe acestea asupra lor numai la aparență și de formă; sinodul a hotărât ca aceștia să se împărtășească de cinste și ședere; dar nu este iertat ca ei să aducă jertfă, sau să propovăduiască, sau în general să săvârșească ceva din slujbele ierarhicești.''

Sinodul de la Ancira fiind convocat în mod expres pentru a reglementa stările de fapt create de persecuția lui Maximilian, - în timpul căreia mulți dintre creștini, - clerici și laici, - s-au făcut vinovați de apostazie (lepădare de credință), a analizat în amănunt cazurile de speță stabilind condițiile reprimirii în Biserică a acelora dintre apostați, care, pocăindu-se, au cerut să fie reprimiți în Biserică.

În primul canon se reglementează situația reprimirii în Biserică a presbiterilor care din teamă sau lipsă de tărie sufletească au jertfit idolilor, abătându-se astfel de la credință și făcându-se vinovați de infracțiunea de apostazie.

În privința sancțiunii ce trebuie să se aplice în speță, părinții pun în aplicare prevederile can.62 apostolic care dispune să se excludă din Biserică toți cei ce au decăzut de la credință, cu mențiunea ca cei ce se pocăiesc dintre clerici, să se reprimească în comunitate, dar numai ca laici. Prezentul canon întregește partea a doua a canonului apostolic, reglementând situația acelora dintre presbiteri căzuți de la credință (apostați), care pocăindu-se cu adevărat au făcut și dovada acestui fapt prin zelul lor pentru Hristos, suportând cu neînfricare chinurile la care au fost supuși de către persecutori, dispunând ca unii ca aceștia, dacă cer, să fie reprimiți, și să poarte și pe mai departe numele de presbiter să se se bucure de cinstea șederii între preoți; dar pentru că au păcătuit jertfind idolilor sunt considerați nevrednici de a mai avea preoția lucrătoare, interzicându-le în mod expres de a mai sluji în calitate de preoți, adică de a aduce Sfânta Jertfă, de a propovădui, și peste tot, de a săvârși vreo funcțiune preoțească de conducere. Favorul acordat se condiționează însă de dovada ce trebuie să o facă aceștia în mod sincer și adevărat aratând zel pentru credință și nu în mod viclean.

Menționând aceasta părinții au avut în vedere pe aceia dintre presbiteri care pentru a se reabilita tratau cu prigonitorii pentru a fi supuși la chinuri numai în mod aparent și nu în fapt, arătând în mod expres ca numai față de acei presbiteri va opera grațierea, la care se va dovedi că s-au pocăit sincer și care n-au intenționat să obțină aceasta prin viclenie.

Deși nu se face mențiune, se consideră că la aceleași sancțiuni vor fi supuși și episcopii apostați. Practica existentă în Biserică, așa cum se confirma și de Sfântul Ciprian în scrisoarea despre Vasilide și Marcian (nr 68), episcopii apostați, pledează pentru aceasta. - fragment din Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, pag.183-184

 

Citiți vă rog și:

Sf. Atanasie: cei ce numesc pe eretici creștini se înșală mult și tare. ''Marii duhovnici'' de azi: ereticii ecumeniști sunt și ei creștini

Sfântul Vasile cel Mare către preoții mărturisitori prigoniți și către mirenii ce îi urmează. Despre tainele ereticilor necondamnați sinodal

Sfântul Ierarh Vasile cel Mare despre comuniunea cu cei ce au semnat documente eretice

Ereticii nefiind în Biserica sunt lipsiți de harul Sfântului Duh prin urmare tainele ereticilor nu sunt cu adevărat Sfinte Taine

Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca: Cei căzuți în erezie au căzut și din har de la data căderii în erezie nu de la data pronunțării pedepsei

Cel ce se leapădă de Hristos nu mai poate lucra cu Harul, chiar apostol fiind el şi aceasta înainte de orice condamnare a vreunui sobor.

Canoanele sunt lepădate, credinţa batjocorită iar tu zici că nu este vădit neadevărul şi că trebuie aşteptat un sinod? Făţarnicule!

Împărtășania din mâna eretică este OTRAVĂ, nu simplă pâine. Aviz celor ce îndeamnă credincioșii să fie în comuniune cu ECUMENIȘTII

Soborul preoților ortodocși, Sankt Petersburg, 12 - 14 septembrie. Mărturisirea lor de credință: ereticii ecumeniști N-AU HAR!

 

 

 

 

Categorie: Comuniunea cu ereticii | Vizualizări: 1570 | Adăugat de: Gabriel | Rating: 5.0/3
Total comentarii : 2
avatar
0 Spam
1
Vorbe dumnezeiesti!
avatar
0 Spam
2
Macar de s-ar pocai ca sa se intoarca la Hristos fie si ca simpli mireni!
avatar